QUY ĐỊNH LÀM THẺ THƯ VIỆN


1. Quy định chung

- Đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường: Thẻ công chức, viên chức là thẻ thư viện;

- Đối với học sinh, sinh viên: Thẻ sinh viên là thẻ thư viện;

- Bạn đọc làm thẻ thư viện phải kê khai đúng theo mẫu quy định của Thư viện;

- Thẻ thư viện hợp lệ thẻ theo đúng Quy định (tạm thời) này.

2. Quy trình làm thẻ thư viện đối với HSSV

a) Làm thẻ mới

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV nhận dữ liệu HSSV, giao thẻ;

- Xử lý thông tin và in thẻ;

- Lệ phí thẻ: Theo quy định của Trường.

b) Mất thẻ làm lại

- HSSV đến trực tiếp đăng ký làm thẻ tại Phòng Nghiệp vụ của Trung tâm TTTVTB Trường;

- Điền thông tin vào phiếu yêu cầu;         

+ Nộp ảnh 3x4 (ảnh mới chụp trong vòng 03 tháng);

+ Lệ phí: Theo quy định của Trường.

Lưu ý: Có thể đăng ký làm thẻ qua mạng

Vào địa chỉ: http://thuvien.btu.edu.vn/  và thực hiện tiếp các bước sau:

Cổng thông tin// Đăng ký thẻ// Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu//Đăng ký