QUY ĐỊNH CÔNG TÁC PHỤC VỤ


1. Quy định chung

Việc mượn trả tài liệu được thực hiện trên phân hệ Lưu thông tài liệu của Phần mềm Vebrary và được quy định như sau:

- Bạn đọc chấp hành nội quy thư viện;

- Sử dụng thẻ thư viện:

+ Học sinh sinh viên: Thẻ HSSV (là thẻ thư viện);

+ Viên chức, lao động: Thẻ công chức, viên chức.

- Quy định số lượng tài liệu, loại tài liệu và thời gian mượn tài liệu:

Người dùng

   Giáo trình, giáo khoa

       Sách tham khảo

Ghi chú

Số lượng mượn

Thời gian mượn

Gia hạn (*)

Số lượng mượn

Thời gian mượn

Gia hạn (*)

 

Nhân viên,

giảng viên

10 cuốn/lần mượn

 

 

 

90 ngày

 

10 ngày

05 cuốn/lần mượn

 

 

10 ngày

 

10 ngày

 

HSSV chính quy; học viên

không gia hạn

 

07 ngày

07 ngày

 

 

Bạn đọc

ngoài Trường

02 cuốn/lần mượn

 

15 ngày

không gia hạn

02 cuốn/lần mượn

 

15 ngày

không gia hạn

 

(*)Tài liệu có thể được gia hạn khi không bị quá hạn, hoặc không có ai đặt trước. Người dùng có thể gia hạn trực tuyến, bằng điện thoại, hoặc trực tiếp tại Thư viện.

2. Các bước thực hiện

a) Mượn trả tài liệu tại Phòng Đọc

BƯỚC

               NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

1

Xuất trình thẻ bạn đọc

Bạn đọc

2

Bạn đọc  vào kho chọn sách  và mang sách đến thủ thư

3

Quét thẻ và mã vạch sách

Thủ thư Phòng đọc

4

Bạn đọc nhận sách và kiểm tra tình trạng sách trước khi ra bàn đọc

Bạn đọc

5

Bạn đọc trả sách:

- Thủ thư kiểm tra sách;

- Thủ thư làm thủ tục trả sách trên máy;

- Xử lý vi phạm (nếu có).

 

Thủ thư

Phòng Đọc

 

6

Thủ thư nhận lại sách và xếp sách vào kho

b) Mượn trả tài liệu tại Phòng Mượn

BƯỚC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

1

Bạn đọc tra cứu sách:

- Tra cứu trên máy tính tại thư viện

- Tra cứu sẵn

Bạn đọc

2

Xuất trình thẻ bạn đọc

3

- Tìm sách

- Làm thủ tục cho mượn

- Quét thẻ và mã vạch sách

Thủ thư Phòng mượn

4

Bạn đọc nhận sách và kiểm tra tình trạng sách trước khi mượn

Bạn đọc

5

Bạn đọc trả sách:

- Thủ thư kiểm tra sách;

- Thủ thư làm thủ tục trả sách trên máy và phiếu (nếu có);

- Xử lý vi phạm (nếu có).

Thủ thư Phòng Mượn

6

Thủ thư nhận lại sách và xếp sách vào kho

c) Gia hạn tài liệu

*  Gia hạn tại Phòng Mượn

BƯỚC

               NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÁCH  NHIỆM

1

Xuất trình thẻ bạn đọc

Bạn đọc

2

Quét thẻ và mã vạch sách gia hạn

Báo với bạn đọc thời gian trả khi gia hạn thành công

Thủ thư Phòng Mượn

* Gia hạn trực tuyến

BƯỚC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

1

- Đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

- Vào phần thông tin tài khoản, nhấp vào biểu tượng “Số lượng cuốn gia hạn”, chọn cuốn sách cần gia hạn, nhấn gia hạn; Nhấn OK. Tài liệu bạn mượn được gia hạn thành công.

Bạn đọc

2

Phần mềm tự động gia hạn

Phần mềm

* Gia hạn qua điện thoại

BƯỚC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

1

Bạn đọc gọi đến thư viện, đọc mã thẻ sinh viên (là thẻ thư viện) và đọc mã tài liệu cần gia hạn

Bạn đọc

2

Nhập mã sinh viên và  mã vạch sách gia hạn

Thông báo với bạn đọc thời gian trả khi gia hạn thành công

Thủ thư Phòng Mượn