Giới thiệu chung

  I. VỊ TRÍ

Trung tâm Thông tin - Thư viện - Thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường CĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

II. CHỨC NĂNG

Là trung tâm học liệu, học cụ, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thư viện trường học, quản trị các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học, NCKH và các hoạt động khác; tham mưu khai thác thông tin hợp pháp phục vụ công tác quản lý, công tác dạy và học; quản trị thư viện điện tử; vận hành và quản trị hệ thống mạng thông tin, các phần mềm ứng dụng đang hoạt động của Trường.

III. NHIỆM VỤ

a) Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện, trang thiết bị nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của CC, VC, LĐ và HSSV trong Trường;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về thư viện theo đúng quy định:

- Thu thập, bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH của Trường; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng những ấn phẩm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng, trao đổi, theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ phù hợp quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của Trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy;

- Trao đổi thông tin với các cơ sở thông tin, thư viện ngoài Trường, tìm kiếm nguồn tài trợ hợp pháp để bổ sung tài liệu cho thư viện của Trường; quản lý và phát huy hiệu quả sử dụng thư viện điện tử của Trường;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và các khoa biên soạn, phổ biến giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập san và kỷ yếu khoa học nội bộ Trường; thu nhận lưu chiểu các sản phẩm NCKH; phối hợp với Phòng Công tác HSSV in và cấp thẻ HSSV; …

c) Tổ chức thực hiện và khai thác tốt hệ thống dịch vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và của Trường:

- Sao chép tài liệu và sử dụng hệ thống thông tin;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết những vấn đề về chuyên viên kỹ thuật, lao động, thiết bị vật tư, kinh phí, kỹ thuật an toàn lao động, các chế độ, chính sách có liên quan đến hoạt động thông tin của Trường theo các quy định pháp luật hiện hành.”

d) Triển khai và phối hợp thực hiện tốt công tác phục vụ trang thiết bị dạy – học của Trường:

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo việc sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng dạy học, tivi và các loại thiết bị trình chiếu được giao;

- Đề xuất, thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật và giúp hiệu trưởng tổ chức nghiệm thu các trang thiết bị được mua sắm, sửa chữa của Trường, bao gồm: Phần mềm CNTT, dịch vụ CNTT, máy vi tính, máy in, tivi và các loại thiết bị trình chiếu;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc giúp hiệu trưởng phân bổ và chỉ đạo công tác quản lý, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và bảo trì định kỳ trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường, tại các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức kiểm tra và tham mưu hiệu trưởng đánh giá, xử lý trách nhiệm của các trưởng đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy - học đã được phân bổ;

đ) Quản lý và sử dụng VC, LĐ và tài sản, trang thiết bị của Trung tâm theo sự phân công, phân cấp của hiệu trưởng;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.