Ma túy là mối hiểm họa với gia đình và xã hội

  • 24/09/2019
  • 26

Ma túy là mối hiểm họa với gia đình và xã hội. Tháng 6 hằng năm được lấy là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 hằng năm được lấy là "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy."


Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/infographics-ma-tuy-la-moi-hiem-hoa-voi-gia-dinh-va-xa-hoi/578862.vnp

  • Lê Thị Mỹ Bình