Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Quang Tân
Đề mục:
Hồ Chí Minh, Nhân dân, Tôn trọng, Tư tưởng, Đạo đức, Cách mạng
Nhà xuất bản:
CĐCĐ Bình Thuận
Định dạng:
pptx
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
8
Lượt tải:
0

Nội dung

Nội
dung chuyên đề gồm 02 phần chính: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân. Phần thứ hai: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện
nay.