Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Ths. Đỗ Đình Thục
Đề mục:
trồng trọt; cây cảnh; hoa
Nhà xuất bản:
NXB. Trường Đại học Nông lâm Huế
Ngày xuất bản:
2009
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
42
Lượt tải:
0

Nội dung

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOA, CÂY CẢNH VÀ
YÊU CẦU CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐỐI VỚI HOA, CÂY CẢNH Mục tiêu * Về
kiến thức: - Nêu được khái niệm và cách phân loại hoa, cây cảnh. Hiểu
giá trị văn hoá tinh thần và thẩm mỹ của hoa, cây cảnh. - Nêu được tình
hình sản xuất và tiêu thụ hoa, cây trên thế gới và ở trong nước - Nêu
được các yêu cầu của điều kiện ngoại cảnh đối với hoa, cây cảnh.