Hình bìa

Nội dung

Xây dựng được quy trình phân tích hai nhóm dẫn xuất gồm 9 hợp chất:2- metylphenol, 3-metylphenol, 4- metylphenol, 2,6-dimetylphenol, 2,5- dimetylphenol, 2,4-dimetylphenol, 3,5-dimetylphenol,2,3-dimetylphenol, 3,4-dimetylphenoltrong nước thải cốc hóa bằng phương pháp chiết lỏng lỏng kết hợp sắc ký khí ghép nối khối phổ. Giới hạn định lượng của 3- metylphenol thấp nhất (10,79ng/L) và cao nhất là 3,4-dimetylphenol ( 22,41ng/L).

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Xem trực tuyến