Hình bìa

Nội dung

Quản lý sử dụng đất đô thị hợp lý và hiệu quả là cơ sở quan trọng đảm bảo cho đô thị phát triển bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ nên quan trọng đối với các quốc gia, các đô thị đang phát triển. Nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sử dụng đất đô thị thành phố Vinh. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý sử dụng đất đô thị được phân tích bằng Spearman Rank Corrrelation Coefficient trong SPSS 17.0 với mức ý nghĩa 0,05 thông qua điều tra 400 hộ từ 2 phường nội thành và 2 xã ngoại thành của thành phố Vinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người dân nhận thấy công tác quản lý sử dụng đất đô thị tại thành phố Vinh có nhiều thay đổi trong thời gian qua và nhóm yếu tố chính sách có ảnh hưởng lớn đến quản lý sử dụng đất đô thị là chính sách đất đai và chính sách đầu tư.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Xem trực tuyến
28482-95452-1-PB.pdf 375421 bytes Xem